សូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់គេហទំព័រ www.ciptv.org លោកអ្នកអាចទស្សនាការផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ដោយសេរី យើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការស្វែងរកប៉ុស្ដី៍បន្ថែម និងពង្រឹងតំណភ្ជាប់ឡើងវិញ៕ យើងខ្ញុំក៏មានទទួលតម្លើង Broadcasting Media Server ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់លើមុខជំនួញ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗផងដែរ។ ទំនាក់ទំនងលេខ 011 528 777 អ៉ីម៉ែល [email protected] សូមអរគុណ

KHMER TV CHANNEL

INTERNATIONAL TV CHANNEL

THAI TV CHANNEL

Top